Ponedeljek - Petek - 8:00 - 15:00,Vikendi in prazniki - Zaprto

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Zdravo življenje «

 

 1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje Dirs d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za DDV 26192101 (v nadaljevanju organizator).

Udeleženec v žrebu nagradne igre je fizična oseba z dopolnjenim 18. letom starosti s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki je:

 • Izpolnil nagradni letak in ga v vrnil organizatorju ali je podal privolitev preko spleta,
 • sprejel pogoje in pravila za sodelovanje v nagradni igri,
 • bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil.

 1. Pogoji sodelovanja
 • nagradnem žrebanju ne smejo sodelovati zaposleni Dirs d.o.o. in njihovi ožji družinski člani (starši, otroci in zakonski oz. izven zakonski partnerji) ter pogodbeni partnerji, ki sodelujejo pri pripravi nagradne igre.
 1. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je izpolnitev letaka »Zadeni 3.000,00 EUR«, ki je bil priložen k obvestilu o uporabi osebnih podatkov v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation- GDPR 2016/679. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradnem žrebanju samo enkrat. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni potreben.

Za uspešno sodelovanje v nagradni igri morajo sodelujoči:

 • Izpolniti nagradni letak ter vpisati obvezne kontaktne podatke in ga poslati na naslov organizatorja.
 • Podati privolitev oz. dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov preko letaka ali na spletni strani www.dirs.si

Nagradna igra traja do 17.01.2019.

 1. Žrebanje nagrad

Žrebanje, v katerem sodelujejo vsi udeleženci, ki ustrezajo pogojem navedenim v teh pravilih, bo potekalo 18.01.2019 v prostorih Dirs, d.o.o.. Žrebanje se opravi v prisotnosti komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja.

O         žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • izžrebancu in vrsti nagrade, ki mu pripada
 • uri zaključka žrebanja

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je zavezujoč za organizatorja ter vse udeležence nagradne igre.

Ime nagrajenca bo objavljeno na organizatorjevi spletni strani www.dirs.si najkasneje v roku štirinajst  (14) dni po opravljenem žrebanju.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba:

 • ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili,
 • ne spoštuje teh pravil,
 • je bila izžrebana v nasprotju s temi pravili,
 • ni podala svojih resničnih osebnih podatkov.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

 1. Nagradni dobitki

Med udeleženci nagradne igre bo organizator izžrebal petnajst (15) nagrad:

2 (dve) x glavni dobitek 3.000,00 EUR

3 (tri) x led TV v vrednosti 200,00 EUR z DDV

5 (pet) x vikend aranžmajev za dve osebi v vrednosti 160,00 EUR z DDV

10 (deset) x gospodinjskih aparatov v vrednosti 11,00 EUR z DDV

Denarno izplačilo za TV, vikend aranžmaje za dve osebi in gospodinjskih aparatov ni mogoče, te nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.

 1. Obvestilo in dostava nagrad

Izžrebanec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen preko navadne ali elektronske pošte.

Pogoj za prejem nagrad je, da izžrebanec organizatorju v 15 dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, pošlje po elektronski ali priporočeno po pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčna številka in davčna izpostava. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika oz. zastopnika, ki je starejši od 18 let. Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu na elektronski naslov oz. priporočeno po pošti na naslov, ki ga je podal. V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrade takim izžrebancem. Nagrade se v takih primerih ne podeli.

Podelitev nagrade se lahko organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, naslov in fotografija brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba. Ob prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim dokumentom.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

Organizator bo dobitniku nagrade poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizatorje dolžan prijaviti vrednost nagrade Davčni upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine. Pred prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati davčno številko.

 • kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame v roku enega meseca od žrebanja ali ne izpolni vseh obveznosti, navedenih v tem členu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.
 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je izpolnila dopisnico oz. spletni obrazec.

Če se nagrajenec nagradi odpove ali organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.

 1. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Podatke nagrajenca hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007) in s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation – GDPR 2016/679. S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre upravljavcu podatkov Dirs d.o.o., daje privolitev do preklica za obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Podrobneje lahko privolitev določi preko običajnega ali spletnega obrazca. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določi ali spremeni preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekliče na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.dirs.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo (Dirs d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, mobitel: 031 409 491, e- pošta: info@dirs.si).

 1. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na organizatorjevi spletni strani www.dirs.si in fizično v prostorih podjetja Dirs, d.o.o., na naslovu Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana.

Udeleženci v nagradni igri so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 1. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,
 • dokumentacija v zvezi z nagrajencem (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

 

V Ljubljani, 26.6.2018

Dirs d.o.o.

__________________________________________________________________________________

 

NAGRAJENEC

Ime, Priimek: ______________________________________________________________

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________

Davčna izpostava: __________________________________________________________

Davčna številka: ____________________________________________________________

Kontaktna številka:___________________________________________________________

S podpisom potrjujem, da sem v celoto seznanjen s pravili nagradnega žrebanja in se z njimi strinjam.

Podpis: