Ponedeljek - Petek - 8:00 - 15:00,Vikendi in prazniki - Zaprto

SPLOŠNI POGOJI PRODAJNE POGODBE – NAROČILA

1.

Odredbe splošnih pogojev se nanašajo na Nakupno pogodbo oziroma naročilo, ostala naročila, plačila in nakupe, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače.

2.

Dogovorjena cena je maloprodajna in vključuje predpisane davke, carine in pristojbine.

3.

Prodajalec bo kupca obvestil o času dostave po telefonu, razen če to ni že pisno drugače dogovorjeno.

Prodajalec in kupec se dogovorita za točnost podatkov navedenih pri sklepanju pogodbe ter se v primeru spremembe podatkov obvezujeta, da ob morebitni spremembi takoj obvestita drug drugega.

Prodajalec se obvezuje dostaviti blago na naslov, kot je pisno dogovorjeno.

4.

V primeru obročnega plačevanja si DIRS d.o.o. pridržuje pravico lastništva dostavljenega blaga, dokler blago ni plačano v celoti (velja pri nakupu blaga na obroke).

V primeru zamude plačila nad šestdeset (60) dni, lahko prodajalec zaračuna z zakonom določene maksimalne obresti, zamudne stroške ter vse nastale stroške v zvezi z zbiranjem tega dolga (izterjava, rubežnik, zamuda itn.). Pri neplačevanju se lahko prenese dolg na drugo pravno osebo, ki prevzame pravice izterjave dolga.

5.

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik prejme ali prevzame blago. Obvestilo o odstopu potrošnik predloži podjetju z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Obrazec odstopa na www.dirs.si. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v 14 dnevnem roku, določenem za odstop od pogodbe. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa nosi potrošnik. Potrošnik mora blago, ki ga je že prejel in nato odstopil od pogodbe, na svoje stroške vrniti oz. izročiti podjetju nemudoma, najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe, razen, če vrnjeno blago prevzame Dirs d.o.o.. Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.  Potrošnik sam krije stroške vračila blaga. Potrošnik po 7. tč. 5. odst. 43. č člena ZVPot nima pravice do odstopa od pogodbe, ko gre za dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat. Potrošnik mora blago vrniti v originalni embalaži, neodprto/zapečateno/neuporabljeno, nepoškodovano in z vso pripadajočo vsebino, v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Enako velja, če se ugotovi škoda na blagu. Dirs d.o.o. vrne potrošniku vsa prejeta plačila v 14 dneh od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe, vendar zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga oz. dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen v primeru, če je Dirs d.o.o. sam prevzel vrnjeno blago.

6.

Kupec se strinja, da je ustno seznanjen z glavnimi značilnostmi blaga in končnim izračunom cene blaga, ki ga kupuje. Kupec se tudi strinja s tem, da je obveščen o morebitnih dodatnih stroških, ki so navedeni v tej pogodbi.

7.

Prodajalec jamči kupcu kvaliteto dostavljenega blaga, kupec pa je dolžan ob dostavi pregledati blago in prebrati navodila o uporabi izdelka ter o morebitnih opažanjih pisno obvestiti prodajalca v zakonskih rokih. Navodila o uporabi izdelka so priložena k certifikatu izdelka in prevodu slednjega.

8.

Spremembe te pogodbe so mogoče le v pisni obliki in če so podpisane s strani kupca in predstavnika DIRS-a d.o.o.

 9.

Prodajalec registrira, prostovoljno dane podatke o kupcu (ime, priimek, naslov in št. telefona) zaradi kontaktiranja kupca, z njegovim soglasjem. Podatki se lahko koristijo za namen dostavljanja reklamnega oziroma promocijskega materiala.

Kupec lahko v vsakem trenutku pisno zahteva preklic koriščenja njegovih prostovoljno danih podatkov v že omenjen namen. V tem primeru prodajalec zbriše podatke kupca s svoje liste poslovnih kontaktov.

10.

Dirs d.o.o. obvešča potrošnika, da je za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov določil odvetnico mag. Natašo Mlakar Sukič, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, če ga potrošnik sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

11.

Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih od katerega prejme kupec dva (2) izvoda, prodajalec pa enega (1). Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, kot določeno v 10. členu te pogodbe, v primeru, da to ni mogoče, pa po sodni poti na sodišču v Ljubljani.