Ponedeljek - Petek - 8:00 - 15:00,Vikendi in prazniki - Zaprto

SPLOŠNI POGOJI NAKUPNE POGODBE – NAROČILA

1.

Odredbe splošnih pogojev se nanašajo na Nakupno pogodbo oziroma naročilo, ostala naročila, plačila in nakupe, razen če ni v pisni obliki dogovorjeno drugače.

2.

Dogovorjena cena je maloprodajna in vključuje predpisane davke, carine in pristojbine.

3.

Prodajalec bo kupca obvestil o času dostave po telefonu, razen če to ni že pisno drugače dogovorjeno.

Prodajalec in kupec se dogovorita za točnost podatkov navedenih pri sklepanju pogodbe ter se v primeru spremembe podatkov obvezujeta, da ob morebitni spremembi takoj obvestita drug drugega.

Prodajalec se obvezuje dostaviti blago na naslov, kot je pisno dogovorjeno.

4.

V primeru obročnega plačevanja si DIRS d.o.o. pridržuje pravico lastništva dostavljenega blaga, dokler blago ni plačano v celoti (velja pri nakupu blaga na obroke).

V primeru zamude plačila nad šestdeset (60) dni, lahko prodajalec zaračuna z zakonom določene maksimalne obresti, zamudne stroške ter vse nastale stroške v zvezi z zbiranjem tega dolga (izterjava, rubežnik, zamuda itn.). Pri neplačevanju se lahko prenese dolg na drugo pravno osebo, ki prevzame pravice izterjave dolga.

5.

Pogodbo je mogoče odpovedati v pisni obliki po 43.č členu ZVPot (v 14 dneh), pri čemer lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Odstopna izjava je podana pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.  Kadar gre skladno s sedmo alinejo, petega odstavka, istega člena za dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat, odstop od pogodbe ni mogoč.  Preklicano blago mora biti v originalni embalaži, neodprto/zapečateno/neuporabljeno, nepoškodovano in z vso pripadajočo vsebino, v nasprotnem primeru potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Enako velja, če se ugotovi škoda na dostavljenih proizvodu/ih. Obdobje odpovedi začne veljati s prejemom blaga oz. izdelkov. V skladu z rokom preklica se kot datum prejema preklica upošteva dan oddaje pisnega preklica na naslov podjetja. Blago / izdelki se vračajo na stroške in odgovornost kupca in se zaračunavajo vsaj 50,00 EUR, v primeru kadar blago prevzema DIRS d.o.o. Družba lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga.

6.

Kupec se strinja, da je ustno seznanjen z glavnimi značilnostmi blaga in končnim izračunom cene blaga, ki ga kupuje. Kupec se tudi strinja s tem, da je obveščen o morebitnih dodatnih stroških, ki so navedeni v tej pogodbi.

7.

Prodajalec jamči kupcu kvaliteto dostavljenega blaga, kupec pa je dolžan ob dostavi pregledati blago in prebrati navodila o uporabi izdelka ter o morebitnih opažanjih pisno obvestiti prodajalca v zakonskih rokih. Navodila o uporabi izdelka so priložena k certifikatu izdelka in prevodu slednjega.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz stvarne napake skladno z določili ZvPot, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, pri čemer mora napako natančno opisati ter prodajalcu omogočiti pregled blaga. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Za namene obravnavanja zahtevkov iz naslova odgovornosti za stvarne napake, nepravilne izpolnitve ali kakršnekoli druge pritožbe, potrošnik zahtevek oziroma pritožbo naslovi na prodajalca, ki bo s prejetim zahtevkom oziroma pritožbo postopal skladno na način določen z internimi akti.

8.

Spremembe te pogodbe so mogoče le v pisni obliki in če so podpisane s strani kupca in predstavnika DIRS-a d.o.o.

9.

Prodajalec registrira, prostovoljno dane podatke o kupcu (ime, priimek, naslov in št. telefona) zaradi kontaktiranja kupca, z njegovim soglasjem. Podatki se lahko koristijo za namen dostavljanja reklamnega oziroma promocijskega materiala.

Kupec lahko v vsakem trenutku pisno zahteva preklic koriščenja njegovih prostovoljno danih podatkov v že omenjen namen. V tem primeru prodajalec zbriše podatke kupca s svoje liste poslovnih kontaktov.

10.

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno z uporabo možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugimi pravnimi sredstvi, ki se uporabljajo za podjetja ter njihovo dostopnosti, če je to potrebno, v primeru, da to ni mogoče, pa po sodni poti na sodišču v Ljubljani.

11.

Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih od katerega prejme kupec dva (2) izvoda, prodajalec pa enega